top of page
bv.png

Сертифицирање на персонал и процедури

Сертифицирањето на лица се врши според барањата на Стандардот EN ISO / IEC 17024: 2012 од страна на Организацијата што работи со сертификација на лица на  BUREAU VERITAS

Акредитираното тело за сертификација BUREAU VERITAS го овластува персоналот за производство и поправка на неразделни склопови во согласност со Регулативата за основните барања и проценка на сообразност на опремата под притисок и Директивата на ЕУ 2014/68.

Заварувачите и операторите на метални материјали се сертифицирани во согласност со EN ISO 9606,  По писмено барање до sales@machines-equipment.com обезбедуваме информации за издадените сертификати, нивната валидност и обем.

Други услуги од областа на сертификација на персоналот се следниве:

  • Сертифицирање на заварувачи во согласност со EN 9606

  • Сертифицирање на постапка на заварување EN 15614

  • Сертификација на производители на заварени конструкции согласно EN 3834, EN 15085EN 1090

  • Надзор при заварување 

Poster_DIN_EN_ISO_9606_Englisch.jpg
bottom of page